كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Saturday, August 06, 2005

Chak

هه موو ما ن به ر پرسین به را نبه ر به مِیژوو ؟

هیچ کوردیکی خا ون هه ست و نیشتما ن په روه ر نیه که روودا وه کا نی روژ هه لا تی نه بیستبی و دلی بو ولا تی له ت له ت کرا و و بێپشتیوا نی لی نه دا ت . گه لی کورد له خور هه لا ت را په ریوه و و پا ش گه ز له هه لسوو را نی خو ی نا بی . بیست و شه ش سا ل جینو سا ید و ئه شکه نجه و کوچ پیدا ن و قه لا چو کردن و پا کتا وی ره گه زی له لا یه ن حکو مه تی کو نه په ره ستی ئیسلا می ئیرا ن نه بتوا نیوه کورد بی هیوا بکا ت و چوکی پی دا یدات .

ها وولا تیه خو شه ویسته کا ن !
حیزب و ریکخرا وه شورشگیره کا نی کورد ستا ن !
روشنبیرا ن و هو نه ر مه ندا نی کورد
!

کورد ستا ن به گشتی و روژ هه لا ت به تا یبه ت ، له قو نا خیکی هه ستیا ر دا یه . گه لی را په ریوی روژ هه لا ت چا و ئه نوا ری پشتیوا نی هه مه لا یه نه یه . چا و ئه نوا ری یه ک یوون و هه لسوورا نی گشتیه . میدیا کا نی
جیها نی زور به یا ن بی ده گن و وه ک هه میشه یه رژ ه وه ند یه کا نی ئا یووریا ن له هه موو شتیک یو گرنگتره .
خو را گری و به ر به ره کا نی ها وولا تیا نی روژ هه لا ت له ما وه ی هه ژ ده روژی را یردوو بی وینه یه .
را په رینی کورد ی روژ هه لا ت ده بی ئا کا می سیا سی بو کورد به خه لا ت بینی . بو یه ، پیک هینا نی ستا دیکی ها و یه ش و یه ک گرتوو له هه موو ریکخرا وه سیا سیه کا ن و هه لسورا نی گه ل بو سه ر که وتنی یه کجا ری و رزگا ری له چنگی رِژیمی کو نه په ره ست و فا شیسستی مه ز هه بی ئیرا ن ، خا لی سه ره کی و گرنگی ئه م ئا سته میژوو ییه .
چا ک – نا وه ندی هه له بجه دژ به جینو سا ید کردنی گه لی کورد ، با نگه وا زی خوی بو هه مووا ن دوو پا ت ده کا ته وه و یه هه موو توا نا یه وه له پینا وی ئه م ئه رکه گرنگه دا تیکو شا نی خوی درِیژه پیده دا ت .
ها ورییا نی ( چا ک ) له هه مووکا تیکدا ئا ما ده ن بو خز مه ت به گه لی بی ما ف کرا وی کورد .

نا وه ندی هه له بجه دژ به ئةنفالكردن و جینو سا ید کردنی گه لی کورد - چا ک
کو میته ی روژ هه لا تی کوردستا ن
5.08.2005

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home