كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Tuesday, February 22, 2005

مقایسه تبعیض ملیتی وتبعیض جنسیتی

مقایسه تبعیض ملیتی وتبعیض جنسیتی

دکتررویا طلوعی
عضو کانون زنان کرد مدافع صلح وحقوق بشر


جمعه شب، سی ام بهمن ماه میزگردی با حضور آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران توسط VOAبرگزار شد. بینندگان از نقاط مختلف جهان تماس گرفته وسوالاتی را مطرح مینمودند.با وجودی که آقای هجری بر عدم تصمیم کردها برای تجزیه و مناسب بودن " سیستمی فدرال ودمکرات" برای اداره حاکمیت ایران تاکید مینودند،باز هم بینندگان استدلال میکردند که کردها خواهان تجزیه اند! حتی برخی اظهار میکردند از آنجا که کردها ایرانی هستند نباید خواهان حقوقی باشند. بیننده ای توصیه کرد که زمان کنونی جهت طرح مطالبات کردها مناسب نبوده ومورد سوء استفاده حاکمیت فعلی قرار میگیرد،لذا کردها بهتر است که تا برقراری دمکراسی در ایران صبر کنند.بیننده دیگری اظهار داشت که در ایران فعلی کرد و فارس هر دو تحت ستمند وتفاوتی میان آنان نیست .
با شنیدن این اظهارات با خود اندیشیدم که چقدر مشکلات اقلیتهای ملی واقلیت جنسیتی (نه به لحاظ تعداد بلکه از لحاظ سهیم نبودن زنان در قدرت )مشابه است .قدرتمداران از هر جنسیت و ملیتی باشند چنان عاشق قدرتند که به هیچ وجه مایل به تقسیم دمکراتیک آن با سایرین نبوده وحاضر به پذیرش حقوق طرف مقابل نمیباشند.
اگر مقایسه ای میان اقلیت ملی (مثلا"کردها) واقلیت جنسیتی (زنان ) داشته باشیم میبینیم که:
- در ایران کردها را اصیل ترین قوم ایرانی میخوانند و درهمان حال مانع دستیابی آنان به حقوق حقه شان میگردند.
- مردان زنان را سرچشمه حیات میدانند ومیگویند بهشت زیر پای مادران است اما زنان را همچنان تحت خشونت قرار میدهند.
***
- برخی مدعی میشوند که در وضعیت فعلی ایران کرد وفارس هر دو تحت ستمند و محرومیت کردها را از تدریس زبان مادری وبرابری حقوق سیاسی واجتماعی وفرهنگی و غیره نادیده میگیرند.
- برخی مردان کرد میگویند از آنجا که ملت کرد تحت ستم بوده واز حقوق خویش محروم است،پس زن ومرد کرد هر دو تحت ستمند و تبعیض جنسیتی که علاوه برتبعیض ملیتی زن کرد را میازارد نادیده میگیرند.
***
- ایرانیان بدیده شک و تردید به کردها مینگرند وبه محض صحبت از حقوق کرد، انها را تجزیه طلب میخوانند.
- مردان هم بدیده شک و تردید به زنان مینگرند ،بگونه ای که هر گونه صحبت از آزادی زنان را معادل درخواست آزادی جنسی میدانند.
***
- ایرانیان از اقتدار کردها بیم داشته وآنراعامل ازهم پاشیدگی تمامیت ارضی ایران میدانند.
- مردان نیز از دستیابی زنان به قدرت هراس داشته وآنرا عامل ازهم پاشیدگی نظام خانواده میدانند.
***
- ایرانیان مسئله کرد را مسئله ای واجد اولویت قلمداد نکرده و معتقدند که مسائل مهمتری همچون نبود دمکراسی در اولویت قرار دارد ،غافل از اینکه مسئله کرد هم بخش عمده ای از مسئله دمکراسی است .(این امر در باره مسئله زن در ایران نیز صادق است )

- مردان کرد نیز مسئله زن را واجد اولویت نمیدانند چرا که معتقدند حل مسئله ملی در اولویت است ،غافل از اینکه زنان آزاد وآگاه میتوانند به حل مسائل ملی کرد نیز کمک کنند.

***
- برخی توصیه میکنند که بهتراینست کردها صبر کنند تا دمکراسی در ایران مستقر شود آنگاه به حل مسئله کرد پرداخت .

- برخی مردان کرد نیز به زنان توصیه میکنند که از تلاش برای احقاق حقوق خود فعلا"صرفنظر نمایند تا پس از حل مسئله ملی فرصتی برای ان ایجاد گردد.

***

- در ایران میگویند همه ما انسانیم و حق انسان پایمال شده نه فقط حق کرد.
- در کردستان هم برخی مردان میگویند همه انسانیم و حق انسان پایمال شده نه فقط حق زن .
***

- گاهی میگویند فارس هم حقی ندارد چه برسد به کرد.

- برخی هم میگویند مرد هم حقی ندارد چه برسد به زن .
***
- راستش را بخواهید ایرانیها از ته دل حقی برای کردها قائل نیستند.

- راستش را هم بخواهید مردان چندان حقی برای زنان قائل نیستند.
***

- برخی اپوزیسیون ایرانی غیرکرد هرگاه بخواهند خود را مدرن ودمکرات نشان دهند از حقوق اقلیتها اندکی سخن میرانند آنهم بشرطی که از محدوده دلخواه آنان فراتر نرود.

- برخی مردان نیز هرگاه مایل باشند خود را مدرن و دمکرات معرفی نمایند از حقوق زنان سخن میرانند البته به شرطی که آزادی وفعالیت زنان تحت نظارت خود این آقایان باشد.
***

- کردها از هر بعدی به تحلیل حقوق حقه خود بپردازند کسی به آنها بدرستی گوش نمیدهد یا بندرت به آنها گوش فرا میدهند.

- زنان نیزازهرزاویه ای به حقوق خود بپردازند معمولا"گوش شنوایی در مردان نمی یابند یا بندرت میابند.
***
- بنظر میرسد در ایران حقوق کردها را جدی نمیگیرند اما هنگام سرکوب کردها خیلی جدی عمل میکنند.

- مردان نیز حق زنان را جدی نمیگیرند اما در ضرب وجرح وگاها" قتل زنان بسیار جدی هستند.
***

- برخی معتقدند زمان مناسبی برای صحبت از فدرالیزم از سوی کردها نیست وحکومت فعلی از این بحث به نفع خود سوءاستفاده خواهد کرد.

- برخی مردان کرد نیز معتقدند اکنون زمان مناسبی برای طرح فمنیسم کردی نیست وموجب تفرقه در صفوف ملی ونفع قدرتمداران است.آنان به هیچ عنوان به نظریه زنان کرد در مورد ربط جنسیت وملیت گوش فرا نمیدهند.

***
- در ایران در موارد بسیاری بدیده تحقیر به کرد ها و فرهنگشان مینگرند و آنها را عقب افتاده وفقیر وناتوان وساده میپندارند یا حداکثر بعنوان مرزداران غیورو بس .

- مردان نیز به دیده تحقیربه زنان مینگرند و آنان را کم عقل واحساساتی ووابسته وبی منطق میدانند یا حداثر کدبانوهای خوب وبس .

***
- در ایران با توهم توطئه به جنبش کرد نگریسته و آن را توطئه ای علیه تمایت ارضی میدانند.

-در کردستان نیزبرخی با توهم توطئه به فمنیسم کردی نگریسته وآنرا توطئه ای علیه جنبش ملی کرد میدانند.
***
- ایرانیان عمدتا"به کردها اعتماد ندارند.
- مردان هم عمدتا" به زنان وجنبششان اعتماد ندارند.


و چه دشوار است در ایران ، کرد بودن و همزمان زن بودن
چه دشوار است محروم بودن ومحرومتر بودن
چه کسی درکمان خواهد کرد؟
آیا زنان این مرزوبوم آلام ما را با تمام وجود حس خواهند کرد؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home