كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Tuesday, May 30, 2006

دیسان کوۆماری ئیسلامی جینایه‌تی خوڵقاند

د یسان کو ماری تیرور و تا وان له ئیران جه نا یه تی خو لقاند .


له روژی 1 ی جو زه ردا نه وه ، به هوی چا پی کاریکاتوریک که تیدا ئیها نه به گه لی ئازه ر با یجا ن کراوه ، سه ر هه لدا نیکی چا و ئه نوار نه کراو دژ به ریژیمی کو نه په ره ستی ئیسلامی له ئا زه ر با یجان و بریک له شاره کورد نشینه کان که تیدا ئازه ری زما نه کان نیشته جین ،ده ستی پیکردووه .


ریژه ی گیان به ختکردووان گه یشتووه ته 21 که س که 13 یان خه لکی « نه غه دین»که له روژ هه لاتی کوردستا نه و گه لی ئازه ری و کورد شان به شا نی یه ک خو پیشا ندا نیان کردووه . شه پولی نا ره زا یه تی ، زور به ی شار ه کا نی ئا زه ر با یجانی گرتووه ته به ر وله روژ هه لاتی کوردستانیش ،شاری خو راگر ی وورمیش بووه ته گوره پانی ها و خه باتی کورد و ئازه ریه کا ن و شاری( شنو ) یش ، به خو پیشاندا نیکی مه زن پشتیوانی خوی له نا ره زا یه تی جه ما وه ری ئازه ر با یجان ده ر بر یووه و ، به لین وا یه سی شه مه 7 ی جو زه ردان، له تاران ، به رده رکی پار له مانی ریژیمی ئیسلامی ، ببیته شوینی ده ربرینی دا خوا زیه کانی گه لی ئازه ر با یجان .


ها وولا تیانی به ریز ! ریکخراوه کوردستا نیه کان ! ئازادیخوازانی جیهان !


سیا سه تی پا کتا و کردنی ره گه زی ، که ریژیمی تو تا لیتری ئیسلامی 27 سا له به سه ر گه لی کورد له روژ هه لات دا سه پا ندوویه تی ، له م روژانه گه لی ئازه ریشی گرتووه ته به ر و گه لی عه ره بیش له کو تا یی سالی رابردوو، هه ر به م چه شنه سه رکوتی درندانه کرا.

نه بوونی ئا لتر نا تیویکی یه ک گرتوو ، لا نی که م ها و کاریکی تا کتیکی له نیوان ریکخراوه سیاسی و جه ما وه ریه کا نی ئیران ، بووه ته هوی تیکدانی ریزه کانی نه یاران و سه رکوتی بی پسا نه وه ی خه لک له لا یه ن ریژیمی تارا نه وه .که مته ر خه می و چا و ئه نوار بوونی موعجزه ی زل هیزه کان ، نا بیته هوی دا بین کردنی ئازادی و دیمکراسی له ئیران . پیو یسته بو هینا نه مه یدانی چین و تو یژه کانی جوراوجور له ئیران ، چا لاکی ها و به ش بکریت و ریزی ئوپو زیسیون به هیز بیت ، تا ریژیم بو دا خوا زیه کان چوک دابدات .


نا وه ندی هه له بجه ، دژ به ئه نفال و جینو ساید کردنی گه لی کورد ( چاک ) کو میته ی روژ هه لاتی کوردستان ، ئا ماده ی هه ر چه شنه هاوکاری هیزه سیا سی و شورشگیره کانه .

نا وه ندی هه له بجه ، دژ به ئه نفالكردن و جینو سایدی گه لی کورد( چاک )
کو میته ی روژ هه لاتی کوردستان

06 ی جو زه ردا نی 2706
29 ی مای 2006 زا یینی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home