كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Wednesday, April 05, 2006

فرا خوان به تظاهرات

فرا خوان به تظاهرات سرا سری در پشتیبانی از قیام ملت کرد در شمال کردستا ن .
با اهداء مقداری نا چیز از خون خود و جمع آوری کمک برای «آمیدی» ها ، همدردی خود را با هموطنا نمان نشا ن دهیم
قا بل توجه ملت مبارز و فداکار کرد در همه بخشهای کردستا ن !
احزاب، سا زما نها ی سیا سی ، محا فل روشنفکری و اجتما عی
!

قریب به دو هفته است قیام کردهای تحت ستم ترکیه ادامه دارد . رژیم ترکیه و مشخصأ « رجب طیب اردوغان » نخست وزیر ، فرمان گلوله باران کردن زنان و کودکان ومردم بیدفاع را داده است .
آنچه را که « اردوغان » بیان دا شته ، اعلان ژنو ساید ( پاکسازی نژادی ) خلق کرد است . شمار جانبا ختگان روز به روز در حال فزونی است . برای آنکه هموطنا ن خود را تنها نگذاریم ، فرا خوان پشتیبا نی همه جا نبه از خلق بپا خا سته خود و برگزاری آکسیون سراسری برای جمع آوری کمک و اهداء خون را برای زخمیها میدهیم .
متحد و یکپارچه اعتراضات خود را علیه سرکوب ملت کرد توسط رژیم ترکیه سازما ن دهیم .
مرکز حلبجه آما ده همه گونه همکاری برای حما یت از هموطنان کرد تحت ستم رژیم تر کیه است .
در همین حال از حکومت اقلیمی کردستان میخوا هیم در جهت مداوای زخمیها اقدام عا جل مبذول و مساعدت خود را از هموطنان بپا خا سته در ترکیه دریغ نورزد .

مرکز حلبجه ، علیه انفال و ژنو ساید خلق کرد ( چاک )
4 آپریل 2006

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home