كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Friday, August 26, 2005

د یسا نه که ده بی چا و ئه نواری شه پولی تیروری کوردان بین ؟!

نوینه را یه نی ده ره وه ی حیزبی دیموکرا ت ، هه والی تیروری ئه ندا میکی هه لسوری خوی به نا وی کا وه زارعی له شاری « لیندزبری » را گه یا ندووه . ئه م روودا وه که پیوه ندی بی حا شای به ریژیمه به د نا وه که ی ئیرا نه وه هه یه ، گه رچی دیارده ییکی کو نه به لا م چرای سووریکه بو هه موو ئوپو زیسیونی ئیرا ن ، به تا یبه ت کوردانی هه لسوور و تیکو شه ر . ریژیمی ئیسلا می له پاش بر یاری دادگای « میکو نوس » ی ئا لما نیا و کو شتاری نووسه را ن له ئیرا ن که به « قه تله زنجیره ییه » کا ن نا و و با نگی ده کرد ، تووشی بی ئابروویکی ئه و تو بوو که نا چار کرا خوی دان به جه نا یه ته کانی دا بنیت . « خا ته می » سه روک کو ماری پیشوو ، ئه م ئه رکه ی زور زیره کا نه برده پیشه وه و تا قمی تیروریستی تارانی بو ما وه ی هشت سا ل ده ر باز کرد . بیگو مان چاو پوشی ئه ورووپا به هوی به رژه وه ندیه کا نی ئابووری ، گرنگنرین یار مه تی حکو مه تی مه لا کا نی کرد و پیویست به باس نا کا ت .
به لا م تا را ن ، له تیروری ئا شکرا ی نه یا را ن له و ما وه دا پا ش گه ز ببو . گورا نی ده سه لا ت بو با لیکی دیکه ی حکو مه ت و وه رگرتنی پو سنی سه روک کو ماری له لا یه ن « ئه حمه دی نیژاد » که گو ما نی به شدار بوونی له نیرور ی دوکنور قا سملو دا له سه ره ، په یره و کردنی سیا سه نیکی نوی له ئیرا ن هینا وه نه کا یه وه . قه یرا نی ووزه ی نا ووکی ، بیکاری له راده به ده ری لا وا ن و ده یا ن با به تی تر ، ده سه لا تدارا نی تارا نی ها ن داوه که روو له سه رکو تیکی هه مه لا یه نه له نه یا را ن بکه ن و بو ئه م مه به سته له کوردستا نه وه ده ستیا ن پیکردووه که مه ته ریزی ئازادی و دیموکرا سیه بو دا ها توو . جا کورد چ له نیشتما نی بکوژریت و چ له هه نده را ن ، ئه وه ئه مری وه لی فه قیه و خو ینی کوردا ن له پینا وی ده وا می « و ه لا یه ت » و « ئیما مه ت » ، حه لا له .
ئیستا که پیش ئه وه ی کاره سا ت بخو لقیت ودیسا نه که تا قمیک له روله کا نی گه له که ما ن ببته ئا ما نجی گوله ی به کریگیرا وا نی ریژیمی نیروریستی تارا ن ، ده بی هه لسوورا ن بو رسوا کردن و له قاو دا نی تا وا نه کا نی کو ماری ئیسلا می زور تر بکه ین و را و بیری جیها ن له سیا سه تی تا قمی ده سه لا تدار له ئیرا ن ، تی بگه ینین . بو ئه م مه به سنه ، ریکخستنی کو مینه کا نی خه با تی ها و به ش له هه ر کو ی که ده ژین ، ریگا خوش که ره بوزه ختی سیا سی له سه ر حکو مه تی ئسلا می .
چا ک ، وه ک هه میشه ئا ماده یه بو خز مه ت له پینا وی به رگری له گه لی کورد .کو مینه ی روژ هه لا تی چا ک ، سه ره خو شی خوی ئارا سته ی بنه ما له ی کا ک کاوه ی زارعی ، حیزبی دیموکرا تی کوردستا نی ئیرا ن و سه ر جه م گه لی کورد ده کا ت .

نا وه ندی هه له بجه ، دژ به ئه نفالكردني و جینو سا ید ی گه لی کورد – چا ک
کو میته ی روژ هه لا تی کوردستا ن
26 ئا گو ستی 2005

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home