كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Friday, August 26, 2005

سه رکوتی کورد ، له روژ هه لا تی کوردستا ن به رده وا مه !


ژما ره ی گیا ن به ختکردوا نی را په رینی گه لی کورد له روژ هه لا ت به شه هید کردنی دو لا وی خو شه ویستی دیکه ، مو حه مه د سا له ح سه عی پوور و فواد عزیزی ، له شا ری سقز ، گه یشته 28 که س . ته رمی ئه و دو تیکو شه ره ی ریگا ی رزگا ری ، که به شیوه ییکی نا مرو فا نه و بیگو ما ن به ده س به کریگیرا وا نی ریژیمی وه-لی فه قی ، پا ش ئه شکه نجه ییکی زور ، گیا نیا ن به خت کردووه ، روژی سی شه مه ی را یردوو له ژیز پردیکی شاری سقز دوزرا یه وه و ئا سه واری ئه شکه نجه ی جه لا دا نی ریژیم هیشتا که له جه سنه یا ن دیار بووه .

نا وه ندی هه له بجه ( چا ک ) ، ویرای مه حکوم کردنی جه نا یه ته کا نی ریژیمی ئیسلا می ، له هه موو نا وه ند و ریکخرا وه کا نی پاریزه ری ما فی مروف و حیزب و ریکخرا وه پیشکه وتن خوازه کا ن ، دا وا ده کا ت که به ها واری گه لی بن ده ستی مورد له ئیرا ن بین و به ر به کوشناری بی ووچا نی کورد له ئیران بگرن .
بو ئا گاداری هه مووا ن ، پیو یسنه را بگه ینین ، هیرشی سو پا و جه رده کا نی کو ماری نیرور و نا وا ن بو سه ر کوردا ن له روژ هه لا ت دریژه ی هه یه و له شاری شنو 6 لا وی دیکه به م نا وا نه ده زگیر کراون :
جه مشید ئه مینی ، شورش نه سرلاهی ، ها وار غا جا نی ، سا له ح غا جا نی ، که یوا ن ئه سه دی و ئه زهه ر عه بد لا هی . به مجوره تا ئیستا نا وی 87 که س له ده سنما ن دا یه .
چا ک ، که وه ک ریکخرا ویکی نا حو کمی و سه ر به خو ، شیلگیرا نه دیکو مینته کا نی پیو یست کو ده کا ته وه ، بو جا ریکی دیکه هه موو ئه نجا م ده را نی جنو سا ید ی کورد ووشیار ده کا نه وه که له پا ش روخا نی کو ماری ئیسلا می ، هه موو تا وا نبا را ن بو مه حکه مه ی جنو سا ید ی گه لی کورد له روژ هه لا ت ، را ده کیشیت .
ده سه لا تدارا ن و به کریگیرا وا نی ریژیمی ئیسلا می ده بی با ش بزا نن که چاره نوو سی ئه وا ن ، وه ک ریژیمی روخا وی به غدا ده بی .


نا وه ندی هه له بجه ، دژ یه ئه نفا لكردن و جینو سا ید ي گه لی کورد - ( چا ک )

کومیته ی روژ هه لا تی کوردستا ن
25 ی ئا گو ستی 2005

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home