كوردستان

kurdish weblog

My Photo
Name:
Location: Adelaide, SA, Australia

Wednesday, June 15, 2005

به شداری ژنانی چالاکی روژهه لاتی کوردستان له مانگرتنی بزووتنه وه ی ژنانی ئیراندا

به شداری ژنانی چالاکی روژهه لاتی کوردستان
له مانگرتنی بزووتنه وه ی ژنانی ئیرانداَ

ئه ندامانی چالاکی بزافی ژنانی روژ هه لاتی کوردستان به شداریان له مانگرتنی روژی یه کشه ممه ریکه وتی 22ی جوزه ردان له به ر ده رکی زانکوی تاراندا کرد.خاتوونیکی کوردی ئازای ئه ندامی ریکخراوه ی ژنانی پیشره وی مه ریوان به مندالی شیره خوره یه وه هاتبوو له حالیکدا مه ترسی گیران ولیدان به هوی نایاسایی بوونی ئه م کو بوونه وه له روانگه ی رژیمه وه ئیجگار زور بوو.هه روه ها خاتوونیکی ته مه ن شه ست سالی مه ریوانی زور به چالاکی به شداری ئه و مانگرتنه بوو. شایانی باسه ریکخراوه ی ژنانی کوردی پاریزه ری مافی مروف وئاشتی هاوکارله گه ل ریکخراوه ی کولتووری ژنان له تاران و چه ند ریکخراوه ی تری ژنانی فارس له داریژه ران وبه ریوبه رانی مانگرتنه که بوو و ریکخراوه گه لی ژنانی ئازه رمیهر و ژنانی پیشره وی مه ریوان و ریکخراوه ی مه ردومی ژنانی مه ریوان و ئه نجومه نی ژنانی ژینگه ی ریگای سه وز و ریکخراوه ی ژنانی بانه پشتیوانیان له م به رنامه کردبوو.شیرین عیبادی و 5 که سی تر له وانه ی که خه لاتی ئاشتی نوبیل یان بردوته وه له گه ل سه دان که سایه تی فه رهه نگی و سیاسی و ماموستای زانکوی ئیرانی و بییانی پشتیوانی خویان ده ربریبوو.

دوکتور روئیا تلوعی هه رچه ند که به ر هیرش و لیدانی هیزی ئینتزامی له سه ره تای مه راسیمه که دا که و تبوو ، به لام به نوینه رایه تی بزافی ژنانی روژ هه لاتی کوردستان به یاننامه ی ئه م بزافه ی خوینده وه . له و به یاننامه دا که به ئیمزای سه دان ژن و پیاوی کورد گه یشتبوو ، بزووتنه وه ی ژنانی کوردی روژهه لاتی کوردستان رایگه یا ند که :
ئه ما و ئه گه ر و مه رجه کانی نیو یاسای ده ستووری ئیران ،ژنان و نه ته وه کانی خستوته په راویز و ژنانی کورد گرفتاری هه لاواردنی جنسییه تی و نه ته وه یین و ده نگیا ن ده خه نه پال بزافی ژنانی ئیران و داوای گورینی ته واوی یاسای ده ستووری ئیران ده که ن . هه روه ها ژنانی کورد خوازیاری ئاشتی ودیموکراسی و فیدرالیزم و به ریوه چوونی مافی مروف و سیدا و ئازادی زیندانیه سیاسییه کان و ئازادی چاپه مه نییه کان و ... بوون .

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home